Ajudes econòmiques - PEVS

Prestació Econòmica Vinculada al Servei (PEVS): és una aportació en diners que atorga l’Administració per donar suport a les persones que es troben en una situació dependència reconeguda i s’apliquen per als següents serveis:

- Residència assistida per a gent gran

- Servei de centre de dia per a gent gran

- Servei d’Atenció Domiciliària

Es tracta d’una prestació personal i periòdica que permet cobrir una part de les despeses dels serveis esmentats privats mentre s’està a l’espera d’un servei públic.

Imports de les PEVS

Residència assistida: les PEVS en residències es donen en els graus II i III de dependència. Per altra banda, es té en compte l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

Els imports màxims mensuals per grau III i grau II poden arribar a un màxim de 1.238,73 €. L’import mínim de la PEV serà de 250,00 € pel grau III i de 200,00 € pel grau II de dependència.

Centre de dia: l’import màxim de les PEVS en centres de dia és el mateix per tots els graus de dependència, sent aquest de 448,35 €. L'import mínim és d’entre 100 i 200 € mensuals segons el grau de dependència.

Servei d'Atenció Domiciliària: els imports de les PEVS en SAD s’organitzen pel grau de dependència i per intervals d’hores. El mínim d’hores se situa en 20 hores mensuals i el màxim en 94 hores mensuals i els imports se situen entre els 100 € i 597,80 € mensuals depenent del grau de dependència i el nombre d’hores.